Betaserc

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

PATSIENDI INFOLEHT

Mis ravim on Betaserc ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Betaserc

Betaserc sisaldab beetahistiini. Betaserc kuulub seda tüüpi ravimite hulka, mida nimetatakse histamiini analoogideks.

Betaserc’i kasutatakse:

Ménière'i tõve puhul, mille nähtude hulka kuulub:

Pearinglustunnet põhjustab olukord, mille puhul osa sisekõrvast, mis kontrollib teie tasakaalu, ei tööta õigesti (seda nimetatakse vestibulaarseks vertiigoks).

Kuidas Betaserc toimib

Betaserc toimib sel teel, et parandab verevoolu teie sisekõrvas. See vähendab rõhku sisekõrvas.

Mida on vaja teada enne Betaserc’i kasutamist

Ärge kasutage Betaserc’i:

 • kui olete beetahistiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui arst on teile öelnud, et teil on neerupealise kasvaja (mida nimetatakse feokromotsütoomiks).
 • Ärge võtke seda ravimit, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Betaserc’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne ravimi võtmist, kui teil

 • on kunagi olnud maohaavand;
 • on astma.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta (või kui te ei ole kindel), rääkige enne Betaserc’i võtmist oma arsti või apteekriga. Betaserc’i võtmise ajal võib teie arst soovida teid sagedamini kontrollida.

Lapsed

Betaserc ei ole alla 18-aastastele patsientidele soovitatav.

Muud ravimid ja Betaserc

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • antihistamiinikumid – need võivad (teoreetiliselt) vähendada Betaserc’i toimet. Samuti võib Betaserc vähendada antihistamiinikumide toimet.
 • monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOId) – neid kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve puhul. Need võivad suurendada Betaserc’i sisaldust teie organismis. Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta (või kui te ei ole kindel), rääkige enne Betaserc’i võtmist omaarsti või apteekriga.
 • Betaserc’i koos toidu ja joogiga Te võite võtta Betaserc’i koos toiduga või ilma. Betaserc võib aga põhjustada kergeid maoprobleeme

(loetletud lõigus 4). Betaserc’i võtmine koos toidUga aitab vähendada maoprobleeme.

Rasedus, imetamine ja viljakus On teadmata, kas Betaserc mõjutab sündimata last:

 • Lõpetage Betaserc’i võtmine ja rääkige oma arstile, kui olete rasestunud või arvate, et võite olla rase.
 • Ärge võtke Betaserc’i, kui olete rase, välja arvatud juhul kui teie arst peab seda hädavajalikuks.

On teadmata, kas Betaserc jõuab inimese rinnapiima:

 • Ärge toitke last rinnaga, kui te võtate Betaserc’i, välja arvatud juhul kui arst on seda teile öelnud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Betaserc ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Samas tuleb meeles pidada, et haigused, mida teil Betaserc’iga ravitakse (Ménière’i tõbi või vertiigo), võivad põhjustada pearinglust ja oksendamist ning mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Betaserc’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst kohandab annust vastavalt teie paranemisele. Jätkake ravimi võtmist. Selle ravimi toime võib saabuda alles pikema aja jooksul.

Kuidas ravimit võtta

 • Neelake tablett alla koos veega.
 • Te võite võtta tableti koos toiduga või ilma. Betaserc võib aga põhjustada kergeid maoprobleeme (loetletud lõigus 4). Betaserc’i võtmine koos toiduga aitab vähendada maoprobleeme.

Kui palju ravimit võtta

Betaserc tabletid on saadaval kolmes tugevuses: 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletid.

Tavaline annus on:

 • Betaserc 8 mg tabletid – üks või kaks tabletti kolm korda päevas.
 • Betaserc 16 mg tabletid – pool tabletti või üks tablett kolm korda päevas.
 • Betaserc 24 mg tabletid – üks tablett kaks korda päevas.

Kui te võtate rohkem kui ühe tableti päevas, jagage oma tabletid ühtlaselt päeva peale. Näiteks võtke üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul. Püüdke võtta tablette iga päev samal kellaajal. See kindlustab, et teie kehas püsib ravimi hulk ühesugune. Ravimivõtmine samal kellaajal aitab ka tabletivõtmist meeles pidada. Kui te võtate Betaserc’i rohkem kui ette nähtudKui te võtate Betaserc’i rohkem kui ette nähtud, võib teil tekkida iiveldus, unisus või kõhuvalu. Kui see teeb teile muret, rääkige sellest oma arstiga. Kui te unustate Betaserc’i võtta Kui te unustasite annuse võtmata, jätke see vahele. Võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Betaserc’i võtmise Ärge lõpetage Betaserc’i võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata, isegi kui tunnete ennast paremini. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimiga võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Allergilised reaktsioonid Kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon, lõpetage Betaserc’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole või minge haiglasse.

Nähtude hulka võivad kuuluda:

 • punane või muhklik nahk või põletikuline sügelev nahk;
 • näo, huulte, keele või kaela turse;
 • vererõhu järsk langus;
 • teadvuskadu;
 • hingamisraskused.

Lõpetage Betaserc’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole või minge haiglasse, kui teil tekib mõni ülalnimetatud nähtudest.

Muude kõrvaltoimete hulka kuuluvad:

Sage (esineb vähem kui 1 inimesel 10-st)

 • iiveldus;
 • seedehäire (düspepsia);
 • peavalu.

Muud kõrvaltoimed, millest on teatatud Betaserc’i kasutamisel Kerged maoprobleemid nagu oksendamine, maovalu, kõhupuhitus. Betaserc’i võtmine koos toiduga aitab vähendada maoprobleeme.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutuses.

Välised lingid