Audiomeeter

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Audiomeeter (kuulmismõõtur) on elektriline heligeneraator, mille abil on võimalik saada puhtaid toone vahemikus 125–8000 Hz, tavaliselt oktaaviliste vahedega. Heli intensiivsus ehk tugevus, mida mõõdetakse detsibellides (dB), on reguleeritav vaevu kuuldavast helist (0 dB) kuni väga suure intensiivsusega (100–110 dB) helideni. Audiomeetrid gradueeritakse nii, et normaalne kuulmislävi kõikide toonide osas on 0 dB. Kuulmise nõrgenemisel kuulmislävi (heli intensiivsus, mille juures uuritav hakkab vastavat tooni kuulma) suureneb näiteks 40, 60, 80 dB. Audiomeetria tulem on audiogramm.

Audiomeetria kabinett.
Audiomeeter-paikne.jpg
Pildil portatiivne audiomeeter
Audiomeeter.jpg

Uudis ajaloost - Esmaspäev: piltidega nädalleht, nr. 6, 9 veebruar 1925

Audiomeeter - kuulmise terawuse mõõtja.

Silmawigu, Lühi- ja kaugnägemist võib võrdlemisi kergesti ära määrata ja suurema osalt sama kergesti abi muretseda. Lühikeste lugemiskatsetega teeb silmaarst tähetabeli abil kindlaks silmateravuse, sellekohase riistadega tunneb ta ära kõik wead ja kestwa proowimise järele leiab ta wiimaks igale silmale kohase prilliklaasi. Teisiti ja palju raskem on rawitseda raske kõrvakuulmisega inimest. Kõige pealt on juba raskem ära määrata kuulmisteravust, sest see oleneb mitmest asjaolust, hääliku tugevusest, heli kõrgusest ja heliwärvingust. Ja kui siiamaani oli raske, kui mitte wõimatu, saada tarwilikku ettekijutust haige kõrwa kuulmisest, siis oli ka sama wõimatu arstil kirjutada mõnd parandusinstrumenti (nagu silmadele prillid). Paljud olemasolewad kuuldeaparaadid on olnud külallt otstabekohaselt walmistatud. Nüüd on aga Ameerikas walmistatud uus aparaat - audiomeeter, mis on kõrwadele sama, kui silmale tähetabel, selle abil wõib täpselt kindlaks määrata kuulmisterawust. Audiomeetri peaorgan on häälekõvendaja, sama sama ohutu toru, mida tarvitatakse praegu traadita telegraafi puhul.

Selle häälekõwendaja abil saawutab audiomeeter wastavale kõrwale tarwisminewa häälekõwenduse ja ananb selle edasi telefoni kuuldetoru kaudu kõrwale. Toone wõib nii peenete astmeis kõwendada ja nõrgendada, et arst abitarwitaja kuulmisest wõib kohe saada selge pildi. Heliredel mängib üles hääletugewuse.

Vaata ka