Kuulmisnõustamine

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokkupuutuvate inimeste nõustamine

Eesti Vaegkuuljate Liit pakub kuulmisnõustamisteenust piirkondlike vaegkuuljate ühingute juures. Kuulmisnõustaja töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja muudest olukordadest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid. Kuulmisnõustaja aitab kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel inimestel mõista nõustatava hetkeolukorda ja leida lahendusi. Oluline on nõustatava igakülgne toetamine eesmärgiga parandada tema toimetulekut ühiskonnas.

Kuulmisnõustaja peab olema läbinud vajalikud koolitused ja omama teenuste osutamiseks vastavat kvalifikatsiooni. Kuulmisnõustajad töötavad koostöös kuulmiskeskustega ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Eesti Vaegkuuljate Liit on välja töötanud kuulmisnõustajate ametijuhendi ja kutsestandardi ning lähitulevikus on ka kuulmisnõustajatele kutseandjaks. Kuulmisnõustaja on kursis kuulmiskeskuste poolt pakutavate abivahendite ja teenustega, andes erapooletut informatsiooni ja nõuandeid, mis on vajalikud vaegkuulja toimetulekuks ühiskonnas. Kuulmisnõustamise teenuse osutamine toimub enamasti vabatahtlikult, mõnes maakonnas ka lepingu alusel kohaliku omavalitsusega (KOV). Võimalusel saab kuulmisnõustamisteenust osutada ka projektide toel.

Kuulmisnõustaja teenuse saamiseks palume pöörduda oma maakonna kuulmisnõustaja poole. Vajalikud kontaktid leiad Eesti Vaegkuuljate Liidu lehelt.. http://vaegkuuljad.ee/

Kuulmisnõustaja ülesanded:

  • abistab klienti rehabilitatsiooniteenusega ning puude ja töövõime määramisega seotud erinevate dokumentide vormistamisel, arvestades kliendi vajadusi, võimalusi ja võimekust;
  • annab soovitusi tööturuteenuste valdkonnas, abistab tööotsingutel; vajadusel suhtleb tööandjaga, tööturuametiga või läheb tööintervjuule kaasa;
  • annab soovitusi karjäärivaldkonnas, vajadusel suhtleb õppeasutusega või läheb kooli/koolitusasutusse kaasa;
  • annab nõu eluruumide kohandamise suhtes, suunab klienti leidma vastavaid spetsialiste;

suhtleb kuulmispuudega inimeste pereliikmetega ja võrgustikuga (naabrid, tuttavad, õppeasutus, töökoht, sõbrad, eraldi elavad pereliikmed jt);

  • suhtleb vajadusel sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide, kuulmiskeskuste jt asutustega, kellest oleneb kliendi heaolu;

teeb kokkuleppel ka kodu- ja haiglakülastusi (eriti eakate vaegkuuljate puhul, kel pole jaksu kohapeale tulla);

  • Kuressaares registreerib inimesi, kes soovivad kuulmiskeskuste teenust kohapeal saada, tellib keskuse meeskonna saarele, teatab inimestele vastuvõtu kellaaja;
  • laenutab äärmise vajaduse korral kuuldeaparaate, seniks kui vaegkuulja kuuldeaparaat on paranduses;
  • jagab või laenutab kuulmisalaseid brošüüre;
  • annab infot kohaliku vaegkuuljate ühingu tegemistest, üritustest;
  • tegeleb ennetustööga, külastab koole, asutusi jne, räägib kuulmishoiust;

Viited